انواع شبکه های کامپیوتری

یک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاه ها(کامپیوتر،چاپگر،....) بوده که با از روش های  ارتباطی (کابل،امواج رادیویی،ماهواره)و به منظور اشتراک منابع فیزیکی (چاپگر)و اشتراک منابع منطقی (فایل) به یکدیگر متصل می گردند.شبکه هامی توانند با یکدیگر نیز مرتبط شده  و شامل زیر شبکه ها می باشند.

تقسیم بندی شبکه ها

شبکه های کامپیوتری را براساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی می نمایند.در ادامه برخی از متداولترین تقسیم بندی های موجود اشاره می گردد.

تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف

کامپیوترهایی که در شبکه وجود را با توجه به نوع وظایف آن ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

سرویس دهندگان (servers) و یا سرویس گیرندگان (clients).

به کامپیوترهایی که در شبکه برای سایر کامپیوترها سرویس ها و خدماتی را ارائه می نمایند،سرویس دهنده می گویند.

به کامپیوترهایی که از خدمات و سرویس های ارائه شده توسط سرویس دهندگان استفاده می کنند،سرویس گیرنده می گویند.

در شبکه های client-srever،یک کامپیوتر در شبکه نمی تواند هر دو نقش را باهم داشته باشد که هم به عنوان سرویس دهنده و هم به عنوان سرویس گیرنده،ایفای وظیفه نماید.

در شبکه های peer-to-peer ،یک سیستم کامپیوتر می تواند هم بصورت سرویس دهنده و هم به صورت سرویس گیرنده ایفای نقش کنند.

 

یک شبکه LAN در ساده ترین شامل اجزای زیر می باشد:

دو کامپیوتر شخصی:یک شبکه می تواند شامل چند صد کامپیوتر باشد. حداقل یکی از کامپیوترها می بایست به عنوان سرویس دهنده معرفی گردد.(در صورتی که شبکه از نوع client-server باشد)سرویس دهنده،سیستمی است که هسته اساسی  سیستم عامل بر روی آن نصب می شود.

یک کارت شبکه (NIC) برای هر سیستم ،کارت شبکه نظیر کارت هایی است که برای مودم وصدا در کامپیوتر استفاده می گردد.کارت شبکه مسئول دریافت،انتقال ،سازماندهی و ذخیره سازی موقت اطلاعات طول شبکه است و به منظور انجام وظایف فوق کارت های شبکه دارای پردازنده ،حافظه و گذرگاه اختصاصی خود هستند.